Facebook Chat Widget by CAIT

Quyết định xét cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh khóa QH-2022 và học bổng duy trình cho nghiên cứu sinh khóa QH-2020 của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng đăng tải Quyết định xét cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh khóa QH-2022 và học bổng duy trình cho nghiên cứu sinh khóa QH-2020 số 14/QĐ-VNH ngày 13/01/2023 của Viện trưởng Việt Nam học và Khoa học phát triển.
09:01 13/01/2023

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng đăng tải Quyết định xét cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh khóa QH-2022 và học bổng duy trình cho nghiên cứu sinh khóa QH-2020 số 14/QĐ-VNH ngày 13/01/2023 của Viện trưởng Việt Nam học và Khoa học phát triển.

Chi tiết quyết định xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo