Facebook Chat Widget by CAIT

Các Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

09:09 29/09/2017

Quyết định số 2929/QĐ-ĐT ngày 5/9/2012 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Chi tiết xin mời xem tại đây.

Quyết định số 2297/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/6/2015 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Chi tiết xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo