Facebook Chat Widget by CAIT

Bảo vệ thành công LATS chuyên ngành Việt Nam học cấp Đại học Quốc Gia của NCS. Đỗ Danh Huấn

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Biến đổi nông thôn ven đô Hà Nội trong thời kỳ đổi mới: Trường hợp xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất"
04:09 06/09/2022

Ngày 06 tháng 09 năm 2022, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Đỗ Danh Huấn đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: HD1: GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, HD2: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Chi.

Ý nghĩa khoa học của Luận án:

Hội đồng đánh giá luận án luận án "Biến đổi nông thôn ven đô Hà Nội trong thời kỳ đổi mới: Trường hợp xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất" do NCS Đỗ Danh Huấn thực hiện là một đề tài có ý nghĩa khoa học, góp phần vào việc tìm hiểu các quy luật biến đổi ở các khu vực ven đô để từ đó giúp cho các cơ quan hoạch định chính sách xây dựng và điều chỉnh các chính sách cho phù hợp với quá trình phát triển vùng ven đô hiện nay.

Những kết quả chính của Luận án:

- Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về làng Hữu Bằng trên các phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa từ sau Đổi Mới đến nay.

- Luận án đã phân tích và luận giải được sự biến đổi của làng Hữu Bằng trên các phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa. Luận án cũng cho thấy sự biến đổi không làm mất đi bản sắc văn hóa cộng đồng và những giá trị văn hóa tích cực vẫn được người dân bảo tồn và phát huy.

- Nghiên cứu sinh đã khảo sát rất kỹ khu vực làng Hữu Bằng và các vùng lân cận, từ đó, luận án cung cấp nguồn số liệu, tư liệu phong phú, tin cậy và độc đáo về khu vực nghiên cứu. Tác giả luận án đã phát hiện quá trình đô thị hóa ở Hữu Bằng là mang tính tự phát và chịu tác động của nhiều yếu tố chủ quan hơn là các yếu tố khách quan.

- Luận án góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn ở một khu vực ven đô về một số vấn đề như đất đat, lao động việc làm, môi trường, năng lực của lãnh đạo địa phương,... Luận án góp phần phục vụ cho việc quản lý, hoạch định chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế của Hữu Bằng và các vùng ven đô Hà Nội.

- Luận án là một nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu tìm hiểu xã Hữu Bằng nói riêng và các vùng ven đô khác nói chung.

Một số hình ảnh: 

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo