Facebook Chat Widget by CAIT

Hướng dẫn số 2383/HD-ĐHQGHN về việc Thực hiện việc trích dẫn trong các ấn phẩm khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội

08:05 08/05/2018

Hướng dẫn số 2383/HD-ĐHQGHN ngày 27/7/2017 về việc Thực hiện việc trích dẫn trong các ấn phẩm khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo