Facebook Chat Widget by CAIT

Văn bản cấp Bộ và liên Bộ

10:12 24/12/2021

Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15/12/2010 về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 5/12/2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh ở Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Chi tiết Thông tư liên tịch xin mời xem tại đây.

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài Chính về việc Quy định quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

Chi tiết Thông tư xin mời xem tại đây.

Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài Chính về việc Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

Chi tiết Thông tư xin mời xem tại đây.

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài Chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Chi tiết Thông tư liên tịch xin mời xem tại đây.

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài Chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quỵ định khoán chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Chi tiết Thông tư liên tịch xin mời xem tại đây.

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài Chính về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Chi tiết Thông tư xin mời xem tại đây.

Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài Chính về việc Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước

Chi tiết Thông tư xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo