Facebook Chat Widget by CAIT

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
04:11 05/11/2021

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo số 3416/QĐ-ĐHQGHN ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo