Facebook Chat Widget by CAIT

Bảo vệ thành công LATS chuyên ngành Việt Nam học cấp Đại học Quốc Gia của NCS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa tộc người ở khu vực hồ Hòa Bình"
05:10 16/10/2021

Ngày 16 tháng 10 năm 2021, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Nguyễn Thị Hồng Vân đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: HD1: GS.TS. Trương Quang Hải, HD2: TS. Hoàng Thị Thu Hương.

Ý nghĩa khoa học của Luận án:

 Luận án là một công trình nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống trên cơ sở tiếp cận liên ngành khu vực học nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trong phát triển du lịch cồng đồng gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa tộc người khu vực hồ Hòa Bình, từ đó, từ đó đề xuất các giải pháp, tổ chức không gian và các mô hình du lịch dựa vào cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy văn hóa tộc người cho khu vực nghiên cứu.

Những kết quả chính của luận án:

- Luận án đã hệ thống được các vấn đề lý luận về du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy văn hóa tộc người.

- Luận án đã phân tích được các điều kiện phát triển du lịch cộng đồng ở khu vực hồ Hòa Bình và đánh giá thực trạng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa tộc người khu vực hồ Hòa Bình.

- Luận án đã đề xuất được bộ tiêu chí đánh giá mức độ bền vững văn hóa tộc người trong hoạt động du lịch cộng đồng với 21 tiêu chí thuộc 5 nhóm tiêu chí. Luận án đã áp dung bộ tiêu chí này để đánh giá được mức độ bảo tồn văn hoá tộc người trong hoạt động du lịch. Từ đó, đánh giá được tác động của du lịch cộng đồng đến văn hóa tộc người khu vực hồ Hòa Bình.

- Luận án đã đề xuất được quy trình, khuyến nghị chính sách phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tộc người ở khu vực hồ Hòa Bình.

Một số hình ảnh:

Có thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có HongVan Nguyen, mọi người đang đứng, hoa và văn bản cho biết 'NGH HỘI ĐÔNG DANH GIÁ LUÂN ÁN TIÊN SĨ CẤP ĐAI HỌC QUỐC GIA YÊN NGÀNH :VIỆT NAM HỌC TỨUS NO N THỊ Há»NG VÂN 6th năm 2021'

Có thể là hình ảnh về 10 người, trong đó có HongVan Nguyen và Vu Kim Chi, mọi người đang đứng và hoa

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo