Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo về việc cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh Khóa QH-2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT) trân trọng thông báo về việc cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh Bùi Thu Thủy (khóa QH-2020) của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)
10:05 07/05/2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học năm học 2020-2021, ngày 27/01/2021, Hội đồng xét cấp học bổng lần đầu (bao gồm học bổng của ĐHQGHN và học bổng của Viện VNH&KHPT) đã họp tại Viện VNH&KHPT, phòng 101, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội theo Quyết định số 20/QĐ-VNH ngày 12/1/2021 về việc thành lập Hội đồng xét cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh khóa QH-2020 tại Viện VNH&KHPT.

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét cấp học bổng lần đầu cho nghiên cứu sinh năm 2020, Giám đốc ĐHQGHN đã ra Quyết định số 1235/QĐ-ĐHQGHN ngày 04/05/2021 về việc phê duyệt danh sách nghiên cứu sinh được cấp học bổng của ĐHQGHN năm 2020 cho Nghiên cứu sinh Bùi Thu Thủy, sinh ngày 20/06/1979, tại Quảng Ninh, khóa QH-2020, chuyên ngành tiến sĩ Việt Nam học, Viện VNH&KHPT.

Chi tiết quyết định xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo