Facebook Chat Widget by CAIT

Lý thuyết hệ thống và tiếp cận liên ngành trong Khu vực học

09:09 03/09/2020

Bài viết "Lý thuyết hệ thống và tiếp cận liên ngành trong Khu vực học" của GS.TS. Trương Quang Hải được đăng tải trong cuốn sách Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Khu vực học- Việt Nam học: Định hướng nghiên cứu và Đào tạo" (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2020) đã đề cập một số vấn đề cơ bản, nội dung chính của lý thuyết hệ thống, tiếp cận liên ngành và vận dụng chúng trong nghiên cứu khu vực. Qua phân tích đặc điểm, ưu điểm và hạn chế của các tiếp cận, bài viết đã chỉ ra các ưu thế nổi bật của tiếp cận liên ngành để nhận thức toàn diện, hệ thống khu vực nghiên cứu. Tiếp cận hệ thống và liên ngành đã được vận dụng có hiệu quả trong nghiên cứu du lịch vùng Tây Nguyên, đặc biệt trong đánh giá tổng hợp tài nguyên và tổ chức lãnh thổ du lịch.

Chi tiết bài viết xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo