Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo Kết quả bỏ phiếu sơ duyệt của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Đại học Quốc gia Hà Nội

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển xin trân trọng thông báo kết quả bỏ phiếu sơ duyệt của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
09:04 02/04/2014

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

Hà Nội, ngày 02/04/2014

THÔNG BÁO

Kết quả bỏ phiếu sơ duyệt của Hội đồng xét tặng danh hiệu
 Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Đại học Quốc gia Hà Nội

Căn cứ Thông báo số 1019/TB-ĐHQGHN ngày 31/03/2014 về kết quả bỏ phiếu sơ duyệt của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển xin trân trọng thông báo lại kết quả này để toàn thể cán bộ, giảng viên trong Viện được biết như sau:

Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân:

Họ và tên:   GS.TS Nguyễn Quang Ngọc

Chức vụ, nơi công tác: Nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và KHPT

Phiếu bầu của Ủy viên Hội đồng:      18/19 phiếu

Tỷ lệ đạt :                                          94,74%