Facebook Chat Widget by CAIT

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC: KHU VỰC HỌC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Ngày 11/01/2013 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN đã tổ chức buổi nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài “Khu vực học trên thế giới và Việt Nam: Lý luận và thực tiễn”, Mã số: QGTĐ.09.05 do GS.TS Trương Quang Hải chủ nhiệm theo Quyết định thành lập Hội đồng 4626/QĐ-KHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012
03:01 14/01/2013

Ngày 11/01/2013 tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN đã tổ chức buổi nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài “Khu vực học trên thế giới và Việt Nam: Lý luận và thực tiễn”, Mã số: QGTĐ.09.05 do GS.TS Trương Quang Hải chủ nhiệm theo Quyết định thành lập Hội đồng 4626/QĐ-KHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 và Nghiên cứu sinh của Viện và các đơn vị khác trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội; Đề nghị ĐHQG cho phép tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn theo hướng này.

Hội đồng kết thúc lúc 19h cùng ngày.

 Bài: Tống Văn Lợi