Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo quy định trình bày báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở

Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo (phòng QLKH&ĐT) trân trọng thông báo về việc trình bày báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở dựa theo quyết định của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc quy định điều chỉnh đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu số 4096/QĐ-ĐHQGHN ngày 12 tháng 11 năm 2013
10:06 20/06/2014

Để biết thêm thông tin về quy định và một số biểu mẫu trình bày báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở, toàn thể cán bộ, nghiên cứu viên của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển có thể tải tại đây