Facebook Chat Widget by CAIT

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KX.03.07/11-15

Thực hiện Quyết định số 249 ngày 28/10/2015 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển ký về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Phát huy nguồn nhân lực nữ trí thức trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Mã số: KX.03.07/11-15, thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực”, Mã số KX.03/11-15 do PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh làm Chủ nhiệm, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (ĐHQGHN) là cơ quan chủ trì.
12:11 28/11/2015

Thực hiện Quyết định số 249 ngày 28/10/2015 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển ký về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Phát huy nguồn nhân lực nữ trí thức trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Mã số: KX.03.07/11-15, thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực”, Mã số KX.03/11-15do PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh làm Chủ nhiệm, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (ĐHQGHN) là cơ quan chủ trì.

Ngày 21 tháng 11 năm 2015, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển- cơ quan chủ trì phối hợp với Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.03/11-15 và Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài, PGS.TS Mai Quỳnh Nam - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì nghiệm thu.

Tới dự buổi nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài trên có mặt 7/7 thành viên trong Hội đồng đánh giá cấp cơ sở, đại diện Ban Chủ nhiệm Chương KX.03/11-15, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước, các cán bộ nghiên cứu của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, một số chuyên gia Xã Hội học, Tâm Lý học, Lịch Sử, …

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanhtrình bày những nội dung khái quát, tóm tắt kết quả chính và những đóng góp của đề tài, các thành viên của Hội đồng đã đưa ra những nhận xét đánh giá rất tích cực về kết quả nghiên cứu của đề tài đạt được. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các thành viên, Hội đồng nhất trí đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của đề tài, cho rằng đây là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu, đáp ứng được các mục tiêu mà đề tài đặt ra, thể hiện tâm huyết của tác giả về một trong những vấn đề có tính thời sự, cấp thiết hiện nay. Nội dung nghiên cứu đề tài đã thực hiện theo đúng cam kết của Hợp đồng khoa học công nghệ số 07/2013/HĐ – ĐTCT-KX.03/11-15, ngày 3/5/2013.

Ngoài ra, các ý kiến cũng góp ý cho đề tài cần làm rõ hơn một số khái niệm trong mối liên hệ với các vấn đề được nghiên cứu, chỉ rõ các phương pháp nghiên cứu liên ngành được sử dụng, đưa ra giải pháp và kết luận cần trực diện hơn với mục tiêu nghiên cứu, bổ sung chỉnh sửa một số bảng biểu, thu gọn và cơ cấu lại cho hợp lý hơn. Các thành viên Hội đồng khuyến nghị Ban Chủ nhiệm đề tài thông qua các xuất bản phẩm chuyên ngành làm tài liệu tham khảo cho các Bộ, cơ quan hoạch định chính sách nghiên cứu và phục vụ cho công tác giảng dạy hiện nay.