Facebook Chat Widget by CAIT
Công trình Thoại Sơn Trên đường phát triển bền vững của tác giả GS.TS Trương Quang Hải (đồng chủ biên), xuất bản tại NXB Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2016.
Công trình Du lịch Tây Nguyên: Luận cứ khoa học và giải pháp phát triển của tác giả GS.TS Trương Quang Hải, xuất bản tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nộ năm 2019.
Công trình Địa chí Đông Anh của tác giả GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, xuất bản tại NXB Chính trị Quốc gia Sự thật năm 2016
Công trình Lịch sử cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam của tác giả GS.TS Phạm Hồng Tung xuất bản tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013.
Công trình Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa: tư liệu và sự thật lịch sử của GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc chủ biên, xuất bản tại NXB Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017
Công trình Hà Nội học: Cơ sở thực tiễn, nền tảng học thuật và định hướng phát triển của tác giả GS.TS Phạm Hồng Tung xuất bản tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017
Công trình Nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa do tác giả PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh chủ biên tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018.
Không chỉ là quốc gia với các bậc hiền tài, hào kiệt vang danh sử sách, với giá trị truyền thống tốt đẹp mà bao tác phẩm văn học, nghệ thuật đã ghi nhận, ngợi ca, Việt Nam còn là đất nước đang đổi mới từng ngày, trên đà bắt ...
Trong những năm qua, du lịch Tây Nguyên đã có những bước phát triển, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Tuy nhiên, các tỉnh Tây Nguyên có nhiều điểm giống nhau về văn hóa và cảnh ...
Theo GS Phạm Hồng Tung, nội dung về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc 1979 sẽ được đứng ngang hàng với cuộc kháng chiến chống Pháp, Mĩ trong SGK Lịch sử mới.