Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Đình Nghĩa.
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Nguồn lực cho phát triển du lịch ở tỉnh Thanh Hóa"
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Vũ Hương Lan
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đặng Ngọc Hà.