Facebook Chat Widget by CAIT
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Đô thị Nam Định: quá trình hình thành, thực trạng và khuynh hướng biến đổi”
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2020 ngành Việt Nam học.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2020 - đợt 2
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Vũ Đại An.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Vũ Đại An
Sáng ngày 20/6/2020, tại Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển (Viện VNH&KHPT), Tiểu ban chuyên môn chuyên ngành Việt Nam học (thành lập theo Quyết định số 100/QĐ-VNH ngày 08/06/2020 của Viện trưởng Viện VNH&KHPT) đã họp để xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020. ...