Ivides » Tin hoạt động của Viện
 

Tin hoạt động của Viện

 

CHI BỘ VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015

14h:55 (GMT+7) - Thứ tư, 15/04/2015

Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/ĐU ngày 10/9/2014 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra vào đầu năm 2016. Ngày 13/4/2015 Chi bộ Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH & KHPT) đã tổ chức Hội nghị triển khai các công tác chuẩn bị đại hội Chi bộ nhiệm kỳ (2015-2020).

 Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/ĐU ngày 10/9/2014 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra vào đầu năm 2016. Ngày 13/4/2015 Chi bộ Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH & KHPT) đã tổ chức Hội nghị triển khai các công tác chuẩn bị đại hội Chi bộ nhiệm kỳ (2015-2020). Chi bộ đã tích cực chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, trong đó tập trung rà soát, chỉ đạo tình hình soạn thảo các văn kiện như Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy, Khung chỉ tiêu, kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) của Chi bộ Viện VNH & KHPT trong nhiệm kỳ tới. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn kiện được quán triệt đến từng đảng viên, cán bộ, viên chức trong toànViện.

Nhằm lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, viên chức trong toàn Viện góp ý cho các văn kiện trình tại Đại hội Chi bộ lần thứ 4, nhiệm kỳ 2015-2020,  Chi ủy giới thiệu tóm tắt một số thành tựu cơ bản của Chi bộ Viện VNH&KHPT đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2020.
Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Chi bộ Viện VNH & KHPT đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban lãnh đạo Viện, các phòng ban chuyên môn thực hiện tốt Nghị quyết đại hội lần thứ III của chi bộ. Nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết là xây dựng chi bộ và thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển trên các nội dung chính, quan trọng sau:
Về công tác xây dựng Đảng
Năm 2010, chi bộ Viện VNH&KHPT chỉ có 8 đảng viên. Cho tới nay chi bộ có 14 đảng viên chính thức, trong đó 4 đảng viên có trình độ GS, PGS; 3 đảng viên có trình độ Tiến sĩ, số còn lại có trình độ thạc sĩ và đại học. 
Chi bộ Viện VNH&KHPT luôn giữ vững vai trò chủ động trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lãnh đạo đảng viên và quần chúng chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Quán triệt tư tưởng công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Viện VNH&KHPT tiếp tục các hoạt động nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ theo Nghị quyết số 22- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 04- HD/BTCTU ngày 02/5/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Trong nhiệm kỳ này, Chi bộ đã chỉ đạo lãnh đạo viện, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác bồi dưỡng cảm tình và kết nạp đảng viên, kết quả Chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên mới trong nhiệm kỳ và đang hoàn thiện hồ sơ xét kết nạp đảng viên cho 2 quần chúng ưu tú, đạt được chỉ tiêu của nghị quyết.
Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
Công tác nghiên cứu khoa học là công tác trọng tâm của một Viện nghiên cứu. Chi bộ đã lãnh đạo và chỉ đạo công tác NCKH trong toàn Viện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Kế hoạch hoạt động khoa học và NCKH luôn được xây dựng hàng năm, bám sát các các Quy chế quản lý hoạt động khoa học của ĐHQGHN, giúp cho việc NCKH trong viện được quản lý và tạo điều kiện tốt hơn. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Viện triển khai và tổ chức thực hiện tốt 05 đề tài và một đề án nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, 05 đề tài khoa học cấp ĐHQGHN, 11 đề tài cấp cơ sở, 05 đề tài liên kết với các tỉnh thành... Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học quốc tế và quốc gia. Hội thảo quốc tế “Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hoà bình” vào tháng 10 năm 2010; Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 vào đầu tháng 12 năm 2012; Hội thảo “Hà Nội học: Phương pháp tiếp cận và nội dung nghiên cứu”, tạo tiền đề tốt cho việc thành lập Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô; phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa và Lai Châu tổ chức thành công Hội thảo Thái học Việt Nam lần thứ VI (năm 2012) và lần thứ VII (năm 2015)...
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo
Để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về chuyên ngành Việt Nam học, Chi bộ đã chú trọng chỉ đạo triển khai các hoạt động đào tạo, mở rộng các loại hình đào tạo, các hình thức và trình độ đào tạo trong đơn vị. Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Viện VNH&KHPT tiếp tục triển khai chương trình đào tạo Thạc sĩ Việt Nam học với 4 khóa đào tạo, tuyển được 58 học viên, trong đó có 15 học viên quốc tế, 03 khóa nghiên cứu sinh. 
Về công tác hợp tác phát triển
Chỉ đạo Viện duy trì và phát triển các quan hệ quốc tế theo chiều sâu, nhất là với các đối tác ở Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Thái Lan và Mỹ, cố gắng chuẩn bị các điều kiện để xây dựng Đề án phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu. Đối với các đối tác trong nước, Chi ủy đã chỉ đạo và tham gia triển khai thành công các nhiệm vụ hợp tác với ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh và một số đối tác khác. Trong nhiệm kỳ qua, viện đã mời nhiều chuyên gia có uy tín trên thế giới giảng dạy chuyên đề cho các khóa đào tạo sau đại học Việt Nam học.
Trong cả nhiệm kỳ, Chi bộ Viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cấp uỷ Đảng cơ sở theo quy định, các năm trong nhiệm kỳ đều được công nhận “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ ĐHQGHN. Trong 5 năm liên tục Viện VNH&KHPT đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó 1 năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Một số cá nhân được trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, được công nhận đạt chuẩn giáo sư, được tặng thưởng các danh hiệu cao quý như Huân chương lao động hạng II, hạng III, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN, Chiến sĩ thi đua toàn quốc,...Tổ chức Công đoàn 5 năm liền giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, được nhận Bằng khen của Công đoàn Đại học quốc gia Hà Nội. 
Với các thành quả trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ, các thành tựu trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết quả trong công tác xây dựng, phát triển Đảng, có thế khẳng định chi bộ Viện VNH&KHPT đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện nhiệm kỳ 2010-2015. 

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

  Văn bản