Ivides » Đào tạo
 

Đào tạo

 

Quyết định về việc sửa đổi Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế

17h:11 (GMT+7) - Thứ hai, 11/11/2013

Quyết định về việc sửa đổi Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế ban hành theo Quyết định số 3599/QĐ-ĐHQGHN ngày 05 tháng 12 năm 2011của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Số:  4051 /QĐ-ĐHQGHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  08tháng 11 năm 2013QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổiQuy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành

đạt chuẩn quốc tế ban hành theo Quyết định số 3599/QĐ-ĐHQGHN

ngày 05 tháng 12 năm 2011của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

 

GIÁM ĐỐC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/5/2011 được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết địnhsố 3079/QĐ-ĐHQGHN, ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế ban hành theo Quyết định số 3599/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/12/2011 của Giám đốc        Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy định về sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 8/3/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2635/QĐ-TCCB ngày 01/8/2013 về giải thể Văn phòng     Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế ban hành theo Quyết định số 3599/QĐ-ĐHQGHN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (sau đây gọi là Quy định 3599) như sau:

Điều 5 được sửa đổi như sau:

Quản lý, điều hành Nhiệm vụ chiến lược ở Đại học Quốc gia Hà Nội gồm         2 cấp:

Cấp Đại học Quốc gia Hà Nội gồm Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành lập.

Cấp đơn vị gồm Ban điều hành Nhiệm vụ chiến lược tại đơn vị, các Giám đốc đề án thành phần do Thủ trưởng đơn vị quyết định thành lập và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Đào tạo).

Các thành viên trong bộ phận quản lý, điều hành các cấp thực hiện chế độ làm việc và được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội, theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (nhưng không thấp hơn quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội).

Khoản 2, Điều 6 được sửa đổi như sau:

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược được chuyển về Ban Đào tạo.

Bỏ Khoản 6, Điều 10.

Điểm b, Khoản 1, Điều 11 được sửa đổi như sau:

Thi tuyển: Sinh viên đã trúng tuyển vào đơn vị đào tạo, có trình độ ngoại ngữ và năng lực tốt.

Điều 13 được sửa đổi như sau:

Ngôn ngữ được dùng để giảng dạy và học tập cho các chương trình đạt chuẩn quốc tế là tiếng Anh và tiếng Việt. Đối với một số chương trình cần giảng dạy bằng ngôn ngữ nước ngoài khác, Thủ trưởng đơn vị đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, quyết định.

Điểm a, Khoản 2, Điều 15 được sửa đổi như sau:

Chuyển sinh viên không đạt yêu cầu học tập (trong đó có sinh viên không đạt chuẩn ngoại ngữ B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương) sang học chương trình chuẩn theo Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc sang các ngành học khác do Thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định và phù hợp với Quy chế đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điểm b, Khoản 2, Điều 21 được sửa đổi như sau:

Sinh viên không đủ điều kiện tiếp tục theo học chương trình đạt chuẩn quốc tế do vi phạm Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN, sau khi chịu các hình thức xử lý theo quy chế (trừ trường hợp bị buộc thôi học), không đạt chuẩn ngoại ngữ B2 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương sau năm thứ nhất được phép chuyển sang học chương trình chuẩn hoặc sang các ngành học khác do Thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định và phù hợp với Quy chế đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điểm d, Khoản 1, Điều 22 được bổ sung như sau:

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo đã công bố, Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định phương thức xét tuyển bổ sung sinh viên thuộc chương trình chuẩn vào học chương trình chuẩn quốc tế. Chỉ xét tuyển bổ sung vào học kỳ 1 năm thứ 2 những sinh viên có đủ điều kiện sau:

- Tư cách đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt;

- Ngành học phù hợp;

- Điểm trung bình chung học kỳ tính đến thời điểm xét đạt từ 2,5 trở lên, trong đó đạt chuẩn ngoại ngữ B2 (theo khung tham chiếu châu Âu);

- Điểm các môn học tương ứng với môn học trong chương trình chuẩn quốc tế (không tính các môn học thuộc khối kiến thức chung) phải đạt từ điểm B trở lên.

Khoản 1, Điều 22 được bổ sung như sau:

Sinh viên các chương trình đạt chuẩn quốc tế được cấp bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Hoàn thành chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế;

b) Đạt chuẩn ngoại ngữ C1 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương;

c) Đáp ứng các yêu cầu khác theo Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh viên đáp ứng điều kiện a) và c) nhưng chưa đạt chuẩn ngoại ngữ C1 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương có thể chuyển sang chương trình chuẩn.

Bỏ Khoản 5, Điều 23.

Điểm b, Khoản 2, Điều 24 được sửa đổi như sau:

Điều kiện chuẩn đầu vào ngoại ngữ của các chương trình sau đại học là chuẩn ngoại ngữ B2 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương.

Bỏ Khoản 1, Điều 27.

Khoản 2, Điều 28 được sửa đổi như sau

Đối với các chuyên ngành khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế, tất cả các môn học phải được giảng dạy bằng tiếng Anh. Đối với một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có đặc thù, Thủ trưởng đơn vị đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, quyết định việc áp dụng lộ trình giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh, nhưng phải đảm bảo ít nhất 50% các học phần (đối với chương trình đào tạo thạc sỹ); 100% các học phần và các chuyên đề tiến sỹ đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, thảo luận, viết báo cáo, viết và bảo vệ luận văn, luận án bằng tiếng Anh.  (Trường hợp giảng dạy bằng tiếng nước ngoài khác do Giám đốc phê duyệt thì lộ trình đào tạo vẫn áp dụng như quy định trên).

Khoản 3, Điều 28 được sửa đổi như sau:

Sau khóa đào tạo đầu tiên, tất cả các học phần chuyên môn phải giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc bằng ngôn ngữ nước ngoài khác trong chương trình do Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt.

Điểm b, Khoản 2, Điều 31 được sửa đổi như sau

Các học viên cao học và nghiên cứu sinh không đủ điều kiện tiếp tục theo học chương trình đạt chuẩn quốc tế do vi phạm Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội sau khi chịu các hình thức xử lý theo quy định (trừ trường hợp bị buộc thôi học) hoặc không đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định được phép chuyển sang học chương trình chuẩn.

Khoản 1, Điều 32 được bổ sung như sau:

Học viên cao học và nghiên cứu sinh ở các chuyên ngành thuộc Nhiệm vụ chiến lược sẽ được cấp bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 a) Bậc thạc sĩ

 a1. Hoàn thành chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế;

 a2. Có ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín;

 a3. Đạt chuẩn ngoại ngữ C1 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương;

 a4. Đáp ứng các yêu cầu khác của Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học   Quốc gia Hà Nội.

Học viên cao học đáp ứng điều kiện mục a1., a2. và a4. nhưng chưa đạt chuẩn ngoại ngữ C1 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương có thể chuyển sang chương trình chuẩn.

b) Bằng tiến sĩ

b1. Hoàn thành chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế;

b2. Đối với các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ có ít nhất 1 bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục Scopus hoặc tạp chí ISI. Đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn và các ngành khác có ít nhất 2 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín ở trong nước hoặc 1 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có uy tín;

 b3. Đạt chuẩn ngoại ngữ C1 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương;

 b4. Đáp ứng các yêu cầu khác theo Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nghiên cứu sinh thỏa mãn điều kiện mục b1., b2. và b4. nhưng chưa đạt chuẩn ngoại ngữ C1 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương có thể chuyển sang chương trình chuẩn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban chức năng, Thủ trưởng đơn vị thành viên, trực thuộc của Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, ĐT, ĐH50.

GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


Phùng Xuân Nhạ 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU CÁC ĐIỀU CHỈNH TRONG QUY ĐỊNH 3599/QĐ-ĐHQGHN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ

 

Nội dung trong QĐ 3599

Nội dung điều chỉnh

Ghi chú

(Thay đổi do KL hay do Đề xuất)

Chương 1

Những vấn đề chung

 

 

 

Không điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung

Chương 2

Chỉ đạo và điều hành

Điều 5

Quản lý, điều hành Nhiệm vụ chiến lược ở Đại học Quốc gia Hà Nội gồm 2 cấp:

1. Cấp Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược và Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành lập.

2. Cấp đơn vị gồm Ban điều hành Nhiệm vụ chiến lược tại đơn vị, các Giám đốc đề án thành phần do Thủ trưởng đơn vị quyết định thành lập và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược).

Các thành viên trong bộ phận quản lý, điều hành các cấp thực hiện chế độ làm việc và được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội, theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (nhưng không thấp hơn quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội).

Quản lý, điều hành Nhiệm vụ chiến lược ở Đại học Quốc gia Hà Nội gồm 2 cấp:

1. Cấp Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành lập.

2. Cấp đơn vị gồm Ban điều hành Nhiệm vụ chiến lược tại đơn vị, các Giám đốc đề án thành phần do Thủ trưởng đơn vị quyết định thành lập và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Đào tạo).

Các thành viên trong bộ phận quản lý, điều hành các cấp thực hiện chế độ làm việc và được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội, theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (nhưng không thấp hơn quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội).

 

Khoản 2, Điều 6

Sửa đổi

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược được chuyển giao về Ban Đào tạo.

Phù hợp với Quy định 2635/QĐ-TCCB ngày 01/8/2013 về giải thể Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Chương 4

Đào tạo Đại học

 

 

Khoản 6, Điều 10

Không tổ chức đào tạo chương trình đào tạo của hệ chuẩn tương ứng.

 

Bỏ điều khoản quy định này

Theo Kết luận số 120-KL/ĐU ngày 4/7/2013

Điểm b, Khoản 1, Điều 11

Thi tuyển: Thí sinh có kết quả thi tuyển sinh đạt điểm chuẩn của ngành đào tạo. Thủ trưởng đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế lựa chọn môn, khối thi phù hợp trong các khối thi, môn thi tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.

Thi tuyển: Sinh viên đã trúng tuyển vào đơn vị đào tạo, có trình độ ngoại ngữ và năng lực tốt.

Đề xuất thay đổi để phù hợp với việc đồng ý cho các đơn vị tổ chức đào tạo chuẩn

Điều 13

Ngôn ngữ được dùng để giảng dạy và học tập cho các chương trình đạt chuẩn quốc tế là tiếng Anh và tiếng Việt. Đối với một số ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có tính đặc thù cần giảng dạy bằng ngôn ngữ khác, Thủ trưởng đơn vị đề nghị với Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, quyết định.

Ngôn ngữ được dùng để giảng dạy và học tập cho các chương trình đạt chuẩn quốc tế là tiếng Anh và tiếng Việt. Đối với một số chương trình cần giảng dạy bằng ngôn ngữ nước ngoài khác, Thủ trưởng đơn vị đề nghị với Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, quyết định.

 

Điểm a, Khoản 2, Điều 15

+ Chuyển sinh viên không đạt yêu cầu học tập (trong đó có sinh viên không đạt 5,5 IELTS) sang học các ngành khác phù hợp của đơn vị và Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

+ Chuyển sinh viên không đạt yêu cầu học tập (trong đó có sinh viên không đạt chuẩn ngoại ngữ B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương) sang học chương trình chuẩn theo Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc sang các ngành học khác do Thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định và phù hợp với Quy chế đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đề xuất thay đổi để phù hợp với việc đồng ý cho các đơn vị tổ chức đào tạo chuẩn

Điểm b, Khoản 2, Điều 21

Sinh viên không đủ điều kiện tiếp tục theo học chương trình đạt chuẩn quốc tế do vi phạm Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN, sau khi chịu các hình thức xử lý theo quy chế (trừ trường hợp bị buộc thôi học) và sinh viên không đủ điều kiện tiếp tục theo học do không đạt yêu cầu so với quy chế đào tạo, không đạt chuẩn 5,5 IELTS tiếng Anh sau năm thứ nhất hoặc quy định của các đơn vị được phép chuyển sang học ngành phù hợp của đơn vị. Cách thức chuyển ngành học cho các sinh viên này do Thủ trưởng đơn vị quyết định và báo cáo Ban chỉ đạo.

Sinh viên không đủ điều kiện tiếp tục theo học chương trình đạt chuẩn quốc tế do vi phạm Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN, sau khi chịu các hình thức xử lý theo quy chế (trừ trường hợp bị buộc thôi học), không đạt chuẩn ngoại ngữ B2 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương sau năm thứ nhất được phép chuyển sang học chương trình chuẩn hoặc sang các ngành học khác do Thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định và phù hợp với Quy chế đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đề xuất thay đổi để phù hợp với việc đồng ý cho các đơn vị tổ chức đào tạo chuẩn

Điểm d, Khoản 2, Điều 21

 

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo đã công bố, Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định phương thức xét tuyển bổ sung sinh viên thuộc chương trình chuẩn vào học chương trình chuẩn quốc tế. Chỉ xét tuyển bổ sung vào học kỳ 1 năm thứ 2 những sinh viên có đủ điều kiện sau:

- Tư cách đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt;

- Ngành học phù hợp;

- Điểm trung bình chung học kỳ tính đến thời điểm xét đạt từ 2,5 trở lên, trong đó đạt chuẩn ngoại ngữ B2 (theo khung tham chiếu châu Âu);

- Điểm các môn học tương ứng với môn học trong chương trình chuẩn quốc tế (không tính các môn học thuộc khối kiến thức chung) phải đạt từ điểm B trở lên.

Bổ sung điều kiện chuyển đổi sinh viên hệ chuẩn sang hệ chuẩn quốc tế. Mặc dù điều này không phù hợp với Quy chế đào tạo đại học hiện hành (Khoản 3 Điều 33 Quy chế) nhưng theo Kết luận Đảng ủy, để phù hợp với mô hình đào tạo chuẩn song song thì cần thiết nên đề nghị Giám đốc phê duyệt và điều chỉnh quy chế sau.

Khoản 1, Điều 22

1. Sinh viên các chương trình đạt chuẩn quốc tế được cấp bằng tốt nghiệp nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Hoàn thành chương trình đào tạo;

b) Đạt chuẩn tiếng Anh 6,0 IELTS hoặc tương đương;

c) Đáp ứng các yêu cầu khác theo Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh viên các chương trình đạt chuẩn quốc tế được cấp bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Hoàn thành chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế;

b) Đạt chuẩn ngoại ngữ C1 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương;

c) Đáp ứng các yêu cầu khác theo Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh viên đáp ứng điều kiện a) và c) nhưng chưa đạt chuẩn ngoại ngữ C1 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương có thể chuyển sang chương trình chuẩn.

Đề xuất thay đổi để phù hợp với việc đồng ý cho các đơn vị tổ chức đào tạo hệ chuẩn

Chương 5

Đào tạo Sau đại học

Khoản 5, Điều 23

Không tổ chức đào tạo chương trình đào tạo của hệ chuẩn tương ứng.

Bỏ quy định này

Theo Kết luận số 120-KL/ĐU ngày 4/7/2013

Điểm b, Khoản 2, Điều 24

Đối với những ngành dễ tuyển thì trình độ ngoại ngữ của học viên cao học, nghiên cứu sinh phải đạt chuẩn đầu vào là 5,5 IELTS. Nếu không đạt chuẩn này, học viên cao học, nghiên cứu sinh phải tự đóng kinh phí để học tăng cường tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ trước khi vào học chuyên môn;

Điều kiện chuẩn đầu vào ngoại ngữ của các chương trình sau đại học là chuẩn ngoại ngữ B2 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương.

Đề xuất thay đổi nhằm nâng cao chất lượng chương trình đạt chuẩn quốc tế so với chương trình đào tạo chuẩn

Khoản 1, Điều 27

1. Trong học kỳ thứ nhất

Đối với những học viên cao học, nghiên cứu sinh có trình độ tiếng Anh chưa đạt chuẩn 5,5 IELTS, trước khi học chuyên môn phải học tiếng Anh tăng cường tập trung theo trình độ do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức trong học kỳ thứ nhất. Nội dung, phương pháp, thời lượng, thời gian và địa điểm học do Trường Đại học Ngoại ngữ quyết định; các đơn vị chương trình đạt chuẩn quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh có trách nhiệm thực hiện.

Bỏ quy định này

Đề xuất bỏ để phù hợp với quy định đầu vào tại Mục b, Khoản 2, Điều 24 đã điều chỉnh ở trên

 

Khoản 2, Điều 28

Đối với các chuyên ngành khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế, tất cả các môn học phải được giảng dạy bằng tiếng Anh. Đối với một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có đặc thù, Thủ trưởng đơn vị đề nghị và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, quyết định việc áp dụng lộ trình giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh chậm hơn, nhưng ít nhất phải đảm bảo tất cả các môn học trong năm thứ hai (đối vói chương trình đào tạo thạc sỹ) và các chuyên đề tiến sỹ đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, thảo luận, viết báo cáo, viết luận văn, luận án và bảo vệ bằng tiếng Anh.

Đối với các chuyên ngành khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế, tất cả các môn học phải được giảng dạy bằng tiếng Anh. Đối với một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có đặc thù, Thủ trưởng đơn vị đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, quyết định việc áp dụng lộ trình giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh, nhưng phải đảm bảo ít nhất 50% các học phần (đối với chương trình đào tạo thạc sỹ); 100% các học phần và các chuyên đề tiến sỹ đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, thảo luận, viết báo cáo, viết và bảo vệ luận văn, luận án bằng tiếng Anh.  (Trường hợp giảng dạy bằng tiếng nước ngoài khác do Giám đốc phê duyệt thì lộ trình đào tạo vẫn áp dụng như quy định trên).

Đề xuất điều chỉnh để đảm bảo theo yêu cầu thực tế và lộ trình phát triển của các đơn vị đào tạo khối XHNV. Việc sử đổi tỷ lệ môn học bằng tiếng Anh để phù hợp với điều kiện thực tế nhưng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của chương trình đào tạo chuẩn quốc tế.

Khoản 3, Điều 28

Sau khóa đào tạo đầu tiên, tất cả các môn học chuyên môn phải giảng dạy bằng tiếng Anh. Người nước ngoài giỏi tiếng Anh và tiếng Việt có thể bảo vệ luận văn, luận án bằng tiếng Việt, nhưng luận văn, luận án vẫn phải viết bằng tiếng Anh; trường hợp đặc biệt do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.

Sau khóa đào tạo đầu tiên, tất cả các học phần chuyên môn phải giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc bằng ngôn ngữ nước ngoài khác trong chương trình do Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt. 

Phù hợp với yêu cầu tất cả học viên theo học đều phải sử dụng ngôn ngữ của chương trình

Điểm b, Khoản 2 Điều 31

Các học viên cao học và nghiên cứu sinh không đủ điều kiện tiếp tục theo học chương trình đạt chuẩn quốc tế do vi phạm Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội sau khi chịu các hình thức xử lý theo quy định (trừ trường hợp bị buộc thôi học) hoặc không đủ điều kiện tiếp tục theo học do không đạt yêu cầu của các quy định liên quan khác của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị hoặc không đạt trình độ tiếng Anh theo quy định sau khi học tập tăng cường có thể được phép chuyển sang học chuyên ngành khác phù hợp (có cùng đối tượng dự thi, môn thi tuyển sinh, và các điều kiện liên quan khác) của đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế quản lý (nếu có). Cách thức chuyển chuyên ngành học cho các học viên này do Thủ trưởng đơn vị quyết định và báo cáo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các học viên cao học và nghiên cứu sinh không đủ điều kiện tiếp tục theo học chương trình đạt chuẩn quốc tế do vi phạm Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội sau khi chịu các hình thức xử lý theo quy định (trừ trường hợp bị buộc thôi học) hoặc không đạt trình độ tiếng Anh theo quy định được phép chuyển sang học chương trình chuẩn.

Đề xuất thay đổi để phù hợp với việc đồng ý cho các đơn vị tổ chức đào tạo hệ chuẩn

Khoản 1, Điều 32

1. Học viên cao học và nghiên cứu sinh ở các chuyên ngành thuộc Nhiệm vụ chiến lược sẽ được cấp bằng tốt nghiệp nếu thoả mãn các điều kiện sau:

 a) Bằng thạc sĩ

- Hoàn thành chương trình đào tạo;

- Có ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín;

- Đạt chuẩn tiếng Anh 6,0 IELTS hoặc tương đương;

- Đáp ứng các yêu cầu khác của Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Học viên cao học và nghiên cứu sinh ở các chuyên ngành thuộc Nhiệm vụ chiến lược sẽ được cấp bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 a) Bậc thạc sĩ

 a1. Hoàn thành chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế;

 a2. Có ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín;

 a3. Đạt chuẩn ngoại ngữ C1 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương;

 a4. Đáp ứng các yêu cầu khác của Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học   Quốc gia Hà Nội.

Học viên cao học đáp ứng điều kiện mục a.1, a2. và a4. nhưng chưa đạt chuẩn ngoại ngữ C1 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương có thể chuyển sang chương trình chuẩn.

Đề xuất điều chỉnh để phù hợp với quy định về việc đồng ý cho đơn vị tổ chức đào tạo chương trình chuẩn

Điểm b, Khoản 1, Điều 32

b) Bằng tiến sĩ

- Hoàn thành chương trình đào tạo;

- Đối với các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ có ít nhất 1 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có uy tín. Đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn có ít nhất 02 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín ở trong nước; khuyến khích người học thuộc các lĩnh vực này có bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có uy tín;

- Đạt chuẩn tiếng Anh 6,0 IELTS hoặc tương đương;

- Đáp ứng các yêu cầu khác theo Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

b) Bằng tiến sĩ

b1. Hoàn thành chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế;

b2. Đối với các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ có ít nhất 1 bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục Scopus hoặc tạp chí ISI. Đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn và các ngành khác có ít nhất 2 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín ở trong nước hoặc 1 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có uy tín;

 b3. Đạt chuẩn ngoại ngữ C1 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương;

 b4. Đáp ứng các yêu cầu khác theo Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nghiên cứu sinh thỏa mãn điều kiện mục b1., b2. và b4. nhưng chưa đạt chuẩn ngoại ngữ C1 (theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương có thể chuyển sang chương trình chuẩn.

Đề xuất thay đổi để tăng hiệu quả của hoạt động khoa học công nghệ và phù hợp với chủ trương để đơn vị tổ chức đào tạo chương trình chuẩn

Các chương khác giữ nguyên theo quy định 3599 hiện hành

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

  Văn bản