Ivides » Khoa học » Giới thiệu sách
 

Giới thiệu sách

 

Giới thiệu sách: Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế

14h:29 (GMT+7) - Thứ sáu, 22/04/2016

Công trình: “Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế”. (Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011. Đăng kí quyền tác giả năm 2012) của GS.TS. Phạm Hồng Tung vừa vinh dự được Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giải thưởng Công trình Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN giai đoạn 2011-2015. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đôi nét về tác phẩm tới đông đảo quý độc giả.

Công trình chuyên khảo “Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế”là một trong những sản phẩm chính của Đề tài cấp Nhà nước mã số KX03.16/06-10 "Thực trạng và xu hướng biến đổi lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế". Đề tài này thuộc Chương trình KH&CN KX03/06-10, do GS.TS. Phạm Hồng Tung làm chủ nhiệm, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc, vào tháng 10 năm 2010.Cuốn sách được NXB. Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2011, là một trong số không nhiều công trình khoa học được xuất bản trong Năm Thanh niên Việt Nam. Ngày 7 tháng 12 năm 2012, tác giả của chuyên khảo đã được Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thẩm định và cấp Giấy chứng nhận Quyền tác giả (Số: 3973/2012/QTG).


Công trình có dung lượng 525 trang, nội dung được trình bày trong 4 chương như sau:


Chương 1 là: "Thanh niên và lối sống thanh niên: cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận". Trong chương này, tác giả đã tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản, xác lập cơ sở lý thuyết học thuật cho nghiên cứu này nói riêng và cho việc nghiên cứu về thanh niên nói chung theo hướng hiện đại và liên ngành. Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc và phát triển thành tựu nghiên cứu về thanh niên trên thế giới, tác giả đã đề xuất một mô hình mới về độ tuổi thanh niên, làm cơ sở xác định phạm vi của "thanh niên" với tính cách là một nhóm xã hội - dân cư. Cũng trong chương này, tác giả đã đi sâu phân tích mối quan hệ biện chứng giữa "lối sống" và "văn hóa" và đề xuất một định nghĩa khoa học mới về phạm trù "lối sống". Đây là điều mà nhiều nghiên cứu đi trước còn chưa quan tâm giải quyết thỏa đáng. Trong phần thứ ba và thứ tư của Chương 1, tác giả dành để đưa ra những đánh giá tổng kết về công tác thanh niên trên cả ba bình diện: chính trị, luật pháp và thực tiễn. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này đã có những đánh giá khoa học, khách quan về việc đưa Nghị quyết số 25/TW-NQ của Đảng và Luật Thanh niên cũng như Chiến lược thanh niên vào cuộc sống.


Chương 2 của cuốn sách có tiêu đề: "Tình hình thanh niên Việt Nam hiện nay". Trong chương này, trước hết, tác giả đã trình bày những nét khái quát về tình hình thanh niên thế giới. Có thể nói, đây là lần đầu tiên nhiều nguồn tư liệu nước ngoài phong phú và đáng tin cậy, đặc biệt là các báo cáo về thanh niên thế giới của Liên Hợp quốc, đã được khai thác và giới thiệu ở Việt Nam. Trong khung cảnh đó, tác giả đã đi sâu trình bày kỹ các khía cạnh và các vấn đề cơ bản, nóng bỏng nhất của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, bao gồm cơ cấu, trình độ học vấn, công ăn việc làm cho đến thái độ của họ đối với vận mệnh của đất nước và với tương lai của chính thanh niên. Các mô tả và phân tích của tác giả đều dựa chắc vào những nguồn cơ sở dữ liệu phong phú, đa chiều và cập nhật - kết quả khảo sát của nhiều nhóm nghiên cứu Việt Nam và nước ngoài (SAVY), trong đó có cả kết quả khảo sát, kiểm chứng của nhóm nghiên hợp tác thực hiện Đề tài cấp nhà nước do bản thân tác giả làm chủ nhiệm.


Chương 3 của cuốn sách là: "Xu hướng biến đổi lối sống chủ yếu của thanh niên Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI". Dựa trên những cơ sở dữ liệu phong phú và đáng tin cậy, kết hợp với nhiều nguồn thông tin khác, đa chiều, tác giả đã đi sâu phân tích bản chất, những hình thức biểu hiện, các cấp độ và phạm vi ảnh hưởng của 6 xu hướng lối sống tích cực và 4 xu hướng lối sống tiêu cực của thanh niên Việt Nam hiện nay. Có thể nói, với cách tiếp cận liên ngành, dựa trên nhiều nguồn thông tin đa dạng, đáng tin cậy, thông qua việc đi sâu phân tích các xu hướng lối sống chủ yếu, diện mạo và nhân cách văn hóa của thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay đã được nhận diện và đánh giá toàn diện và chân thực. Đây chính là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng cho việc đề xuất các giải pháp, chính sách giáo dục và quản lý xã hội đối với thế hệ trẻ hiện nay.


Chương 4 của công trình có tiêu đề:"Những nhân tố tác động, định hướng và giải pháp nhằm xây dựng lối sống của thanh niên Việt Nam trong những thập kỷ tới". Trong hai mục đầu, tác giả đã phân tích sâu sắc vai trò của các yếu tố tác động đến quá trình hình thành, định hướng và phát triển của lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay. Bên cạnh các yếu tố có tầm tác động bao trùm đối với toàn xã hội, như quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; việc chuyển đổi sang cơ chế thị trường của nền kinh tế, đường lối chính trị của Đảng vv..., tác giả đi sâu phân tích vai trò và cơ chế tác động của 7 yếu tố tác động trực tiếp là: 1) gia đình và giáo dục gia đình; 2) nhà trường và giáo dục học đường; 3) bạn bè và các mối quan hệ bạn bè; 4) truyền thông hiện đại, đặc biệt là internet; 5) các tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên; 6) môi trường xã hội nói chung, nhất là ảnh hưởng của thế hệ đi trước và 7) toàn cầu hóa và yếu tố thời đại. Trong đó, tác giả nhấn mạnh vai trò và tác động của 3 yếu tố đầu. Cũng trong Chương 4 cuốn sách, tác giả nêu ra các nhóm giải pháp cơ bản nhằm xây dựng lối sống lành mạnh, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc của thanh niên Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XXI. Các nhóm giải pháp là đều được luận chứng trên cơ sở dựa chắc vào kết quả nghiên cứu (như đã trình bày ở trên) của chính tác giả và dựa trên sự tham bác rộng rãi kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học khác; vì vậy các kiến nghị, giải pháp vừa có tính hệ thống, đồng bộ lại có tính khả thi cao, với địa chỉ ứng dụng rõ ràng.


Cuốn sách được giới chuyên môn và độc giả đón nhận và đánh giá cao bởi các điểm sau đây:


Thứ nhất, giá trị khoa học nổi bật của công trình nằm ở phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận. Có thể nói đây là một trong những công trình đầu tiên, khá hiếm hoi ở Việt Nam, đã vận dụng thành công các phương pháp nghiên cứu hiện đại với cách tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu về thanh niên. Đặc biệt, tác giả đã vận dụng và phát triển lý thuyết xã hội hóa nhân cách, làm bệ đỡ cho toàn bộ các phân ích đa chiều của mình. Nhờ vậy mà các nhìn nhận, đánh giá, phân tích vừa đảm bảo tính đa chiều, nhưng vẫn đảm bảo tính thống nhất, nhất quán.


Thứ hai, dựa trên hệ thống phương pháp và cách tiếp cận như đã nói ở trên, tác giả đã có những đóng góp mới, rất cơ bản trong nghiên cứu về độ tuổi thanh niên (đề xuất mô hình tuổi thanh niên mới đối với thanh niên Việt Nam), về lối sống, mối quan hệ giữa lối sống với văn hóa vv...


Thứ ba, là đóng góp của nghiên cứu này trong nhận diện toàn diện, xác thực, cụ thể về thực trạng của thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế.


Thứ tư, nghiên cứu này cũng chỉ ra vai trò, ý nghĩa, tầm mức và cơ chế tác động của những yếu tố tác động quan trọng nhất đến quá trình hình thành, định hướng và phát triển lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay;


Thứ năm, tác giả đã rà soát, đánh giá một các khoa học hệ thống đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên, đặc biệt là tình hình đi vào cuộc sống, tác động thực tiễn của Chiến lược thanh niên, Luật Thanh niên và Nghị quyết số 25/TW-NQ của Trung ương Đảng. Qua đó, tác giả không chỉ nêu ra thành tựu cơ bản, to lớn mà còn thẳng thắn chỉ ra những bất cập không nhỏ của chính sách và pháp luật đối với thanh niên.


Thứ sáu, có lẽ là quan trọng nhất, chính là hệ thống các kiến nghị và giải pháp cơ bản và khả thi mà tác giả đã đề xuất nhằm góp phần xây dựng và phát triển lối sống lành mạnh, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc của thanh niên Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XXI.


Và trên hết tất cả, công trình này thực sự là một đóng góp học thuật nghiêm túc, công phu, có giá trị vào công tác giáo dục thế hệ trẻ hiện nay của Đảng, Nhà nước, của mỗi gia đình và của chính bản thân thanh niên nước ta. Công trình góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho công tác thanh niên của Đảng và Nhà nước; làm cơ sở để xem xét hoạch định, điều chỉnh và vận dụng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên Việt Nam hiện nay.

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

- Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

- Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

- Đăng ký học tiếng Việt

Phòng 102, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5577203 (Ms: Ngọc Anh)

Email: daotao.ivides@vnu.edu.vn

  Văn bản