Ivides » Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Trung tâm Hà Nội học và PTTĐ
 

Trung tâm Hà Nội học và PTTĐ

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

TRUNG TÂM HÀ NỘI HỌC VÀ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ được thành lập năm 2014,là kết quả của Chương trình phối hợp công tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và UBND TP Hà Nội, được thành lập vào ngày 28/8/2014 theo Quyết định số 2999/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô là tổ chức tập hợp các nhà nghiên cứu khoa học liên ngành và ứng dụng. Các hoạt động nghiên cứu cơ bản và dịch vụ của trung tâm mang tính liên ngành với mục tiêu nhằm áp dụng những thành tựu của ngành khoa học xã hội và nhân văn vào thực tiễn cuộc sống, định hướng ứng dụng phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội. Mặt khác, trung tâm còn là đầu mối liên kết, hợp tác và giao lưu học thuật giữa ĐHQGHN với Hà Nội và các đối tác khác ở trong và ngoài nước. Phối hợp tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nguồn nhân lực KHCN chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội. Do vậy, Trung tâm Hà Nội học và Phát triển thủ đô có các chức năng cơ bản như sau: (1) tổ chức nghiên cứu cơ bản, liên ngành, định hướng ứng dụng phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội; (2)đầu mối hợp tác và giao lưu học thuật với các đối tác ở trong nước, quốc tế; (3)đầu mối liên kết tổ chức đào tạo nguồn nhân lực KHCN chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội. Được nghiên cứu trên góc độ Khoa học Xã hội và Nhân văn, trong chiến lược lấy con người làm trung tâm cho phát triển, trong bối cảnh truyền thống và hiện đại. Việc nghiên cứu vấn đề phát triển bền vững dựa trên cơ sở phát triển không những cho thế hệ hiện tại mà còn phải cho thế hệ tương lai, đáp ứng các yêu cầu kinh tế lẫn bảo vệ môi trường, hài hòa giữa hiện đại hóa và việc giữ gìn các giá trị truyền thống.

Giá trị nền tảng của CENTER FOR HANOI STUDIESkhông phải là “con người” mà là “ĐỘI NGŨ”. Chúng tôi là một tập thể những chuyên gia đầu ngành, uy tín, có lòng hăng say và phát kiếntrong nghiên cứu khoa học chuyên ngành, liên ngành. Văn hoá của chúng tôi hướng tới những giá trị cơ bản của sự hợp tác, tôn trọng cá nhân, làm việc nhóm, liên tục đổi mới, CHIA SẺ CÁC LỢI ÍCH cùng đối tác và cộng đồng.

MẠNG LƯỚI & ĐỐI TÁC

CENTER FOR HANOI STUDIES có mối quan hệ rộng rãi với các tổ chức, đơn vị khoa học, thường xuyên thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học với các Viện, Trung tâm nghiên cứu, Trường Đại học và các địa phương trong cả nước. Trung tâm đã xây dựng được một mạng lưới cộng tác viên đông đảo, góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học, đào tạo ngắn hạn chất lượng cao. Cán bộ kiêm nhiệm và cộng tác viên thường xuyên là 15 thành viên, đều là các GS, PGS, các nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực chuyên môn trong Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐHKHTN, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Giáo dục, Trung tâm Tài nguyên và môi trường,…) và một số cơ quan ngoài ĐHQGHN như Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương, Trường Đại học Thủ đô, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Viện nghiên cứu chính sách thuộc các Bộ, ngành Trung ương....

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG

1. Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học

- Tổ chức nghiên cứu, điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng môi trường, kinh tế, xã hội, văn hóa, phát triển đô thị, nông thôn, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu tích hợp đa năng nhằm cung cấp cơ sở và luận cứ khoa học cho quá trình quy hoạch, hoạch định, tổ chức triển khai chính sách và quản lý Thủ đô Hà Nội và các địa phương.

- Nghiên cứu tự nhiên và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Nghiên cứu địa lý tự nhiên và môi trường sinh thái Hà Nội;

- Nghiên cứu Hà Nội truyền thống (khu vực hạt nhân của Hà Nội, nơi hình thành các giá trị trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của đất nước, có thời gian trải dài từ thế kỷ X với vị trí kinh đô-thủ đô tới ngày nay) và các vùng mở rộng;

- Nghiên cứu văn hóa và các tiểu vùng văn hóa của Hà Nội; nghiên cứu xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch;

- Nghiên cứu các nguồn lực tự nhiên, chính sách, khoa học công nghệ và con người phục vụ phát triển bền vững Thủ đô...;

- Nghiên cứu đô thị, quá trình đô thị hóa, các vùng nông thôn ven đô, ngoại thành Hà Nội;

- Nghiên cứu sinh kế của các cộng đồng cư dân, phục vụ tái định cư và phát triển bền vững Hà Nội;

- Nghiên cứu về Biến đổi xã hội và quản trị xã hội khu vực ven đô và ngoại thành Hà Nội.

- Nghiên cứu thuận lợi, khó khăn và thời cơ, thách thức đối với phất triển bền vững Thủ đô trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế;

- Làm đầu mối tổ chức các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế về Hà Nội và các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững Thủ đô.

2. Triển khai các hoạt động đào tạo đại học và sau đại học

Tổ chức các chương trình đào tạo, góp phấn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội theo đặt hàng của UBND thành phố, các Sở, ban, ngành, địa phương của thành phố Hà Nội;

Đào tạo “Hà Nội học” được đặt trong chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành “Việt Nam học” tại ĐHQGHN. Các đề tài luận văn luận án lấy Hà Nội làm đối tượng nghiên cứu;

Đối tượng tham gia đào tạo: cán bộ hoặc nguồn cán bộ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp của Hà Nội;

Cơ quan thụ hưởng nguồn nhân lực đã qua đào tạo: các cơ quan của thành phố Hà Nội.

3. Tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn

Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đào tạo Hà Nội học cho giáo viên các trường phổ thông và cán bộ phụ trách công tác quản lý văn hóa – xã hội của Thủ đô Hà Nội. Nâng cao kiến thức về các lĩnh vực địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa, truyền thông, di tích, tổ chức cộng đồng... về Hà Nội cho các cán bộ của các cơ quan văn hóa và quản lý, giáo viên phổ thông thuộc địa bàn Hà Nội;

Đối tượng tham gia đào tạo: cán bộ công chức các sở ban ngành của Hà Nội, đặc biệt là các bộ làm công tác quản lý văn hóa, giáo dục của Hà Nội;

Cán bộ quản lý kinh tế, quản lý đô thị, quản lý và quản trị doanh nghiệp... của Hà Nội;

Cơ quan thụ hưởng kết quả đào tạo: Các cơ quan chức năng thuộc UBND thành phố Hà Nội và các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

4. Làm đầu mối liên kết, hợp tác KH&CN

Trung tâm HNH làm đầu mối liên kết, hợp tác KHCN giữa các cơ quan, tổ chức trong (thuộc) và ngoài Hà Nội. Trước mắt, Trung tâm HNH là đầu mối tổ chức các hoạt động KHCN phối thuộc giữa ĐHQGHN và thành phố Hà Nội, đặc biệt là các đề tài, dự án phục vụ phát triển thủ đô, các sự kiện KH&CN như Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế thường kì về Hà Nội hay các hội thảo phục vụ thực tiễn phát triển Thủ đô Hà Nội.

Trung tâm HNH là đầu mối triển khai nghiên cứu các vấn đề cấp bách, bức thiết của Hà Nội, phục vụ trực tiếp công tác quản lý, hoạch định chính sách... để phát triển bền vững Hà Nội.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 


 

HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu Hà Nội học, liên ngành và mở rộng hợp tác quốc tế, TRUNG TÂM HÀ NỘI HỌC VÀ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ đã và đang triển khai một số đề tài cấp nhà nước, đề tài cấp ĐHQGHN, đề tài với các bộ ban ngành và địa phương, đề tài hợp tác quốc tế, đề tài cấp cơ sở, tổ chức thành công nhiều Hội nghị, Hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế, xuất bản các công trình khoa học.

TRỤ SỞ

Số 3B, Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Diện tích sử dụng 220 m2 với hệ thống máy vi tính, điện thoại, máy in, máy photocopy, internet.

 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

- Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

- Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

- Đăng ký học tiếng Việt

Phòng 102, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5577203 (Ms: Ngọc Anh)

Email: daotao.ivides@vnu.edu.vn

  Văn bản