Ivides » Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Phòng NC Khu vực học
 

Phòng NC Khu vực học

 

Phòng Nghiên cứu Khu vực học - ĐT: (04) 35577202

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHU VỰC HỌC

VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

1. Tên phòng:Phòng Nghiên cứu Khu vực học

2. Trực thuộc đơn vị: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển;

3. Trưởng phòng: PGS.TS. Phạm Văn Lợi

4. Danh sách thành viên:

 

TT

Họ và tên

Trình độ/Học hàm, học vị

Chuyên môn

Ghi chú

CV

  1

Phạm Văn Lợi

PGS.TS

Sử học/ Dân tộc học

Trưởng phòng

CV_PVL

2

Nguyễn Thị Phương Anh

 TS

Việt Nam học

- Phó trưởng phòng

 

CV_NTPA

3

Nguyễn Thị Việt Thanh

PGS.TS

Ngôn ngữ học

Nguyên Phó viện trưởng Viện

CV_NTVT

4

Đặng Ngọc Hà

ThS, NCS

Việt Nam học

Đang làm NCS tại Viện VNH&KHPT

CV_DNH

5

Nguyễn Thị Huệ

ThS, NCS

Việt Nam học

Đang làm NCS tại Viện VNH&KHPT

CV_NTH

6

Phùng Thanh Lâm

TS

Ngôn ngữ học

 Viện VNH&KHPT

CV_PTL

7

Tống Văn Lợi

ThS, NCS

Việt Nam học

Đang làm NCS tại Khoa Sử, Trường ĐHKHXH&NV

CV_TVL

8

Vũ Đường Luân

ThS, NCS

Sử học

Đang làm NCS tại Trung Quốc

 

 

5. Chức năng, nhiệm vụ:

5.1. Chức năng:

Phòng Nghiên cứu Khu vực học là đơn vị trực thuộc Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng các hoạt động nghiên cứu khoa học về Việt Nam học theo định hướng Khu vực học, phục vụ các hoạt động nghiên cứu và đào tạo sau đại học của Viện VNH&KHPT và ĐHQGHN.

5.2. Nhiệm vụ:

5.1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về lĩnh vực Việt Nam học theo định hướng Khu vực học trình Viện trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

5.2. Hoàn thành các báo cáo sơ kết, tổng kết công tác định kỳ (sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng kết công tác theo năm học và theo năm dương lịch; 5 năm, 10 năm) và các báo cáo không định kỳ theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện;

5.3. Tư vấn giúp Viện trưởng phối hợp với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước xây dựng, tổ chức và triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu KH&CN về Việt Nam học theo định hướng khu vực học;

5.4. Tổng hợp, nghiên cứu, từng bước hoàn thiện cơ sở lý thuyết phương pháp tiếp cận, nghiên cứu Việt Nam học theo định hướng Khu vực học phục vụ cho việc xây dựng và triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu Việt Nam học theo định hướng khu vực học trên 3 góc độ:

- Tiếp thu, học tập lý thuyết, phương pháp tiếp cận, nghiên cứu Khu vực học do các nhà khoa học Viện VNH&KHPT tập hợp, xây dựng, vận dụng vào trong thực tiễn nghiên cứu;

- Tổng kết, tiếp cận các lý thuyết phương pháp tiếp cận, nghiên cứu Khu vực học của các nhà khoa học nước ngoài, đề xuất hướng áp dụng trong nghiên cứu Việt Nam học ở Việt Nam;

- Tổng kết thực tiễn nghiên cứu Việt Nam học theo định hướng Khu vực học ở Việt Nam, từng bước xây dựng lý thuyết nghiên cứu khu vực học ở Việt Nam.

5.5. Triển khai viết đề xuất nghiên cứu, thuyết minh đề cương,tham gia đấu thầu các đề cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà nước và đề tài hợp tác với các địa phương, trong và ngoài nước, giải quyết các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và môi trường sinh thái, theo định hướng Khu vực học, Liên ngành và Khoa học phát triển, phục vụ phát triển và phát triển bền vững từng khu vực cũng như cả nước;

5.6. Tham gia thực hiện các đề tài, dự án do các tổ chức trong nước và quốc tế tài trợ, đầu tư vào các khu vực trong cả nước, liên quan đến các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường,theo sự phân công của Lãnh đạo Viện và theo các quy định của phát luật;

5.7. Phối hợp với các phòng trong Viện, các cá nhân trong và ngoài Viện triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học khi được phê duyệt, cấp kinh phí thực hiện.

5.8. Phân công, theo dõi, đánh giá hiệu quả công tác của cán bộ phòng;

5.9. Quản lý, sử dụng tài sản được giao.

5.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo viện giao.

 

6. Định hướng nghiên cứu chính:

6.1. Nghiên cứu, tiếp cận hệ thống lý thuyết khu vực học, phân vùng và tiểu vùng trong khu vực học phục vụ phát triển và phát triển bền vững các khu vực và quốc  gia Việt Nam;

6.2. Nghiên cứu tổng hợp các vấn đề lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường,… các vùng và tiểu vùng dựa trên tiếp cận liên ngành nhằm giải quyết các yêu cầu do thực tế đặt ra, phục vụ phát triển và phát triển bền vững khu vực và đất nước;

6.3. Nghiên cứu tổng hợp các vấn đề lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường,… các cộng đồng cư dân, dựa trên tiếp cận liên ngành, nhằm giải quyết các yêu cầu do thực tế đặt ra, phục vụ phát triển và phát triển bền vững các khu vực và đất nước

7. Phân công trách nhiệm của các thành viên:

Phòng Nghiên cứu Khu vực học là một bộ phận của Nhóm Nghiên cứu Khu vực học, một nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Quốc gia Hà Nội; Phòng Nghiên cứu Khu vực học được tổ chức theo nguyên tắc liên kết mở. Nghĩa là để thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng không chỉ khai thác, tập hợp sức mạnh của các thành viên trong Phòng mà còn liên kết, tập hợp sức mạnh của cả các thành viên trong Nhóm Nghiên cứu Khu vực học, các chuyên gia trong và ngoài Viện, trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp các vấn đề lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường,… cả nước, các thành viên trong Phòng được phân ra phụ trách nghiên cứu 3 khu vực lớn/ chính sau:

7.1/ Khu vực Hà Nội và các đô thị:

Cán bộ Phòng phụ trách:

(1)         PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh;

(2)         ThS.NCS. Phùng Thị Thanh Lâm;

(3)         ThS.NCS. Vũ Đường Luân

Các chuyên gia:

(1)         GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, Viện VNH&KHPT

(2)         GS.TS. Phạm Hồng Tung, Viện VNH&KHPT

(3)         PGS.TS. Vũ Văn Quân, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN

(4)         PGS.TS. Phan Phương Thảo, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN

7.2. Khu vực đồng bằng - châu thổ:

Cán bộ Phòng phụ trách:

(1)         ThS.NCS. Nguyễn Thị Phương Anh

(2)         ThS.NCS. Tống Văn Lợi;

(3)         ThS.NCS. Đặng Ngọc Hà

Các chuyên gia:

(1)         GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội

(2)         GS.TS. Phạm Hồng Tung, Viện VNH&KHPT

(3)         GS.TS.Ngô Đức Thịnh, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam

(4)         GS.TS.Ngô Văn Lệ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

(5)         PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN

7.3. Khu vực Biên giới hải đảo:

Cán bộ Phòng phụ trách:

(1)PGS.TS.Phạm Văn Lợi

(2) Nguyễn Thị Huệ,

Các chuyên gia:

(1)         GS.TS.Nguyễn Quang Ngọc, Viện VNH&KHPT

(2)         GS.TS. Phạm Hồng Tung, Viện VNH&KHPT

(3)         PGS.TS. Lâm Bá Nam, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN

(4)         PGS.TS. Vương Toàn, Chương trình Thái học Việt Nam

(5)         TS. Vi Văn An, Chương trình Thái học Việt Nam

Ngoài việc tổ chức nghiên cứu tổng hợp các vấn đề lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường,... của cả nước và các khu vực/ tiểu khu vực, Phòng NC Khu vực học còn có nhiệm vụ tổ chức, triển khai các nghiên cứu theo hướng liên vùng, xuyên vùng, theo các vấn đề, như Nhân lực, Sinh kế, Tái định cư, tài nguyênthiên nhiên,…

8. Kết quả nghiên cứu và sản phẩm khoa học tiêu biểu:

8.1. Triển khai các đề tài nghiên cứu về lý thuyết Khu vực học

-   Các thành viên tự đọc tài liệu, tự nghiên cứu về lý thuyết khu vực học trên thế giới và ở Việt Nam/ lý thuyết về phân vùng và tiểu vùng trong phát triển và phát triển bền vững;

-  Tham gia tổ chức và xây dựng nội dung Hội thảo Nghiên cứu và đào tạo Khu vực học;

-  Triển khai đề tài Khu vực học trên thế giới và ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn (Đề tài cấp ĐHQGHN, do GS.TS. Trương Quang Hải chủ trì);

 8.2. Triển khai các nghiên cứu khu vực học phục vụ các yêu cầu phát triển bền vững đất nước

8.2.1.Triển khai các nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững khu vực thủ đô Hà Nội

Trong 5 năm gần đây Phòng và Nhóm nghiên cứu Khu vực học của Viện VNH& KHPT đã triển khai hoặc tham gia triển khai hàng loạt đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu về Hà Nội và khu vực Thủ đô, tiêu biểu như:

-  Tham gia chủ trì và triển khai nhiều đề tài khoa học công nghệ nhằm cung cấp các hiểu biết cơ bản, quan trọng về lịch sử hình thành và phát triển Thăng Long - Hà Nội phục vụ Đại lễ kỷ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội (Đã xuất bản);

-  Triển khai, hoàn thành công trình nghiên cứu xây dựng Địa chí Cổ Loa (Đã xuất bản);

-  Tham gia xây dựng và hoàn thiện cuốn Atlas Thăng Long - Hà Nội (Đã xuất bản);

-  Tham gia tổ chức Hội thảo quốc tế Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội Văn hiến - Anh hùng - Vì hòa bình”, hoàn thiện sách Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội(Đã xuất bản);

-   Hoàn thành nhiệm vụ KHCN Xây dựng và triển khai mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hóa cộng đồng ở một số làng nghề ven sông Cà Lồ (Nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nhóm A, cấp ĐHQGHN, do TS. Phạm Văn Lợi và PGS.TS. Phạm Hồng Tung đồng chủ trì;

-  Triển khai nghiên cứu, hoàn thành công trìnhĐịa chí Đông Anh, Đề tài hợp tác với Huyện ủy, UBND, Huyện Đông Anh, GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc chủ trì (Sắp xuất bản);

-  Triển khai nghiên cứu, hoàn thành tập Lịch sử, chính trị và pháp luật trong bộ Bách khoa thư Hà Nội phần Hà Nội mở rộng, Đề tài hợp tác với Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội, GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc chủ trì, TS Phạm Văn Lợi làm Thư ký, ThS Đặng Ngọc Hà tham gia biên soạn (Sắp xuất bản);

-  Dự án Tủ sách Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến (giai đoạn 2),

-  Dự án Nghiên cứu Lịch sử Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội,Quỹ tín thác UNESCO, Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội;

-  Triển khai nghiên cứu, hoàn thành Địa danh hành chính khu vực Thăng Long-Hà Nội truyền thống từ Thế kỷ XIX đến nay, Đề tài cấp ĐHQGHN, PGS.TS. Nguyễn Việt Thanh chủ trì;

Triển khai nghiên cứu, hoàn thành Biến đổi văn hóa truyền thống của cư dân làng Việt cổ Đường Lâm trong thời kỳ đổi mới, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, ThS.NCS. Nguyễn Thị Phương Anh chủ trì;

-  Triển khai nghiên cứu, hoàn thành đề tài Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng ngành Hà Nội học, Đề tài trọng điểm Đại học Quốc gia Hà Nội, GS.TS. Phạm Hồng Tung chủ trì.

8.2.2. Triển khai các nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững đất nước

Triển khai nghiên cứu, hoàn thành đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức và quản lý nhà nước đặc thù của các đô thị trực thuộc trung ương ở nước ta, Đề tài cấp Nhà nước, mã số KX.02-03/06-10, do GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc chủ trì (Đã xuất bản);

Triển khai nghiên cứu, hoàn thành đề tài Thực trạng và xu hướng biến đổi lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Đề tài cấp nhà nước mã số KX03.16/06-10, thuộc Chương trình KH&CN KX03/06-10, do PGS.TS. Phạm Hồng Tung chủ trì (Đã xuất bản);

Triển khai nghiên cứu, hoàn thành đề tài Phát huy nguồn nhân lực nữ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đề tài khoa học cấp Nhà nước, Chương trình KX.03/11-15, do PGS.TS. Nguyễn Việt Thanh chủ trì (Đã xuất bản 01 cuốn sách);

Tham gia tổ chức nội dung một số tiểu ban Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học, từ lần thứ nhất (1998) đến lần thứ tư (2012) (Đã xuất bản);

8.2.3. Triển khai các nghiên cứu phát triển bền vững khu vực biên giới, hải đảo

Các thành viên trong Phòng và Nhóm đã triển khai hoặc tham gia triển khai một số đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu về khu vực biên giới và hải đảo, tiêu biểu là các công trình sau:

Triển khai nghiên cứu, hoàn thành đề án Tổng hợp, đánh giá các nguồn tư liệu Việt Nam và phương Tây về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Đề án 79 của Bộ Ngoại giao, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc chủ trì.

-  Triển khai nghiên cứu, hoàn thành đề tài Quá trình khai phá và xác lập chủ quyền Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ, Đề tài cấp Nhà nước, thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ”, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc chủ trì (Đã xuất bản).

-  Triển khai nghiên cứu, hoàn thành đề tài Xây dựng cơ sở dữ liệu cho Từ điển văn hóa Thái-Tày-Nùng(phần văn hóa vật thể và phi vật thể), 02 đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Việt Thanh chủ trì (Đã xuất bản);

-  Triển khai nghiên cứu, hoàn thành đề tài Nghiên cứu những biến đổi về văn hóa xã hội các dân tộc ít người ở miền núi tỉnh Quảng Nam, Đề tài hợp tác với Đại học Gothenburg, Thụy Điển, TS. Phạm Văn Lợi chủ trì;

-   Triển khai nghiên cứu, hoàn thành đề tài Nghiên cứu tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và những giá trị lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển bền vững huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, (GS.TS. Trương Quang Hải chủ trì), TS. Phạm Văn Lợi là thư ký (Sắp xuất bản);

-  Triển khai nghiên cứu, hoàn thành đề tài Nghiên cứu những biến đổi điều kiện sống, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội các cộng đồng cư dân khu vực tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La, Đề tài cấp tỉnh, Hợp tác với tỉnh Sơn La, TS. Phạm Văn Lợi chủ trì;

-  Tham gia triển khai tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc về Thái học lần thứ VI và VII (Đã xuất bản); đang tích cực chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về Thái học Việt Nam lần thứ VIII (2017);

8.2.4. Triển khai các nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững các địa phương/ khu vực trên cả nước

-  Triển khai nghiên cứu, hoàn thành xây dựng Công trình nghiên cứu và xây dựng cuốn Địa chí Nam Định, GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc chủ trì (Đã xuất bản);

-  Tham gia tổ chức Hội thảo Yên Hưng - truyền thống và định hướng phát triển, GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc phụ trách phần nội dung (Đã xuất bản);

-  Triển khai nghiên cứu, hoàn thành đề tài Đề tài Xây dựng mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hóa cộng đồng ở một số làng nghề của tỉnh Thái Bình, Đề tài cấp tỉnh, TS Phạm Văn Lợi chủ trì;

9. Sản phẩm khoa học dự kiến trong thời gian tới:

TT

Sản phẩm

Tình trạng sản phẩm

Thời gian dự kiến xuất bản

01

Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng và phát triển ngành Hà Nội học

Đã có báo cáo tổng hợp đề tài/ cần hoàn chỉnh bản thảo để xuất bản

2016

 02

Khu vực học trên thế giới và ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn 

Đã có báo cáo tổng hợp đề tài/ cần hoàn chỉnh bản thảo để xuất bản

2016-2017

03

Địa chí Đông Anh

Đã hoàn thành bản thảo, chuẩn bị xuất bản

2016

04

Tập Lịch sử, chính trị và pháp luật trong bộ Bách khoa thư Hà Nội phần Hà Nội mở rộng

Đã hoàn thành bản thảo, chuẩn bị xuất bản

2016

05

Địa danh hành chính khu vực Thăng Long-Hà Nội truyền thống từ thế kỷ XIX đến nay

Đã hoàn thành bản thảo, chuẩn bị xuất bản

2016

06

Phát huy nguồn nhân lực nữ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Đã có báo cáo tổng hợp đề tài/ cần hoàn chỉnh bản thảo để xuất bản

2016

07

Nghiên cứu tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và những giá trị lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển bền vững huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Đã có báo cáo tổng hợp đề tài/ cần hoàn chỉnh bản thảo để xuất bản

2016-2017

 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Trao đổi học thuật
 
  Tài liệu số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

- Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

- Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

- Đăng ký học tiếng Việt

Phòng 102, tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5577203 (Ms: Ngọc Anh)

Email: daotao.ivides@vnu.edu.vn

  Văn bản