Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo về việc xét học bổng duy trì cho NCS khóa QH-2020 và học bổng lần đầu cho NCS khóa QH-2022

Thực hiện Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/05/2018; được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 2810/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/9/2019 của Giám đốc ĐHQGHN và Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho NCS của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thông báo thời gian nộp hồ sơ đề nghị xét học bổng duy trì cho NCS khóa QH-2020 và xét học bổng lần đầu cho NCS khóa QH-2022 từ ngày 01/12 đến hết ngày 25/12/2022.
09:12 20/12/2022

Thực hiện Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/05/2018; được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 2810/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/9/2019 của Giám đốc ĐHQGHN và Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho NCS của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thông báo thời gian nộp hồ sơ đề nghị xét học bổng duy trì cho NCS khóa QH-2020 và xét học bổng lần đầu cho NCS khóa QH-2022 từ ngày 01/12 đến hết ngày 25/12/2022.

Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/5/2018 của Giám đốc ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN. Chi tiết quyết định xin mời xem tại đây.

Quyết định số 223/QĐ-VNH ngày 14/9/2018 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển về việc Ban hành Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của Viện VNH&KHPT. Chi tiết quyết định xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo