Facebook Chat Widget by CAIT

Danh sách Nghiên cứu sinh nhận Bằng tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học đợt 1 năm 2022

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng giới thiệu Danh sách Nghiên cứu sinh nhận Bằng tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học đợt 1 năm 2022.
09:08 24/08/2022

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng giới thiệu Danh sách Nghiên cứu sinh nhận Bằng tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học đợt 1 năm 2022.

STT

Họ và tên

Ngày sinh/Nơi sinh

QĐ công nhận học vị và cấp bằng TS

Khóa học

1

Vũ Hương Lan

03/10/1982

Hải Dương

37/QĐ-VNH ngày 26/01/2022 của Viện trưởng Viện VNH&KHPT

QH-2015

2

Nguyễn Thị Thu Thủy

16/04/1978

Nam Định

53/QĐ-VNH ngày 14/02/2022

của Viện trưởng Viện VNH&KHPT

QH-2017

3

Nguyễn Thị Hồng Vân

08/10/1979

Hà Nội

53/QĐ-VNH ngày 14/02/2022

của Viện trưởng Viện VNH&KHPT

QH-2016

4

Nguyễn Đình Nghĩa

23/09/1980

Thanh Hóa

78/QĐ-VNH ngày 10/03/2022

của Viện trưởng Viện VNH&KHPT

QH-2015

5

 Đặng Ngọc Hà

09/12/1985

Ninh Bình

90/QĐ-VNH ngày 24/3/2022

của Viện trưởng Viện VNH&KHPT

QH-2013

Danh sách gồm 05 người./.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo