Facebook Chat Widget by CAIT

Ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022

Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 về việc Ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
04:11 24/11/2022

Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 về việc Ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết quyết định xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo