Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh người nước ngoài dự thi bậc đào tạo tiến sĩ năm 2022 ngành Việt Nam học

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh người nước ngoài dự thi bậc đào tạo tiến sĩ năm 2022 ngành Việt Nam học.
09:11 01/11/2022

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh người nước ngoài dự thi bậc đào tạo tiến sĩ năm 2022 ngành Việt Nam học.

STT

Họ và tên thí sinh

Nơi sinh

Ngày sinh

Điểm xét hồ sơ

Điểm Đề cương nghiên cứu

Tổng điểm

1

Liu Yin Liang

28/01/1986

Trung Quốc

53

28

81

2

Lee Minsok

25/5/1982

Hàn Quốc

45

37

82

Danh sách dự thi gồm có 02 thí sinh./.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo