Facebook Chat Widget by CAIT

Danh sách thí sinh người nước ngoài đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh người nước ngoài đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022
05:10 21/10/2022

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh người nước ngoài đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Số CMND/ Số hộ chiếu

Bằng, bảng điểm ĐH

Bằng, bảng điểm ThS

Chuyên ngành dự tuyển

Miễn NN

Bổ túc KT

1

Liu Yin Liang

28/01/1986

Nữ

450121198601286049

Văn học

(chuyên ngành Tiếng Việt)

Văn học

Việt Nam học

Miễn

2

Lee Minsok

25/5/1982

Nam

M65999819

Giáo dục Hàn ngữ

Hàn Quốc học

Việt Nam học

Miễn

 Danh sách bao gồm 02 ứng viên./.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo