Facebook Chat Widget by CAIT

Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Quyết định số 3562/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/9/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
10:09 28/09/2015

Quyết định số 3562/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/9/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

Chi tiết Quyết định xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo