Facebook Chat Widget by CAIT

Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định số 3149/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/9/2022 về Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
09:09 26/09/2022

Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quyết định số 3149/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/9/2022 về Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết Quyết định xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo