Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo họp tiểu ban chuyên môn đợt 1 năm 2022 theo hình thức trực tuyến

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo họp tiểu ban chuyên môn đánh giá hồ sơ chuyên môn, chương trình đào tạo tiến sĩ Việt Nam học đợt 1 năm 2022 theo hình thức trực tuyến.
10:04 18/04/2022

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo họp tiểu ban chuyên môn đánh giá hồ sơ chuyên môn, chương trình đào tạo tiến sĩ Việt Nam học đợt 1 năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

Chi tiết thông báo xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo