Facebook Chat Widget by CAIT

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1- năm 2022

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2022
09:04 12/04/2022

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2022

TT

Mã phiếu

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Số CMND/ Số CC

Bằng, bảng điểm ĐH

Bằng, bảng điểm ThS

Chuyên ngành dự tuyển

Miễn NN

Bổ túc KT

1

1444700

Dương Văn Chăm

20/5/1987

Nam

033087005796

Việt Nam học

Việt Nam học

Việt Nam học

Miễn

Không

      Danh sách bao gồm 01 ứng viên./.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo