Facebook Chat Widget by CAIT

Quyết định Ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030

Quyết định số 286/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/02/2022 của Giám đốc ĐHQGHN về Ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030.
10:02 09/02/2022

Quyết định số 286/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/02/2022 của Giám đốc ĐHQGHN về Ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030.

Chi tiết Quyết định xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo