Facebook Chat Widget by CAIT

Công văn số 96/TB-VNH ngày 25/05/2020 của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển về việc Áp dụng phần mềm DoiT để kiểm tra trùng lặp nội dung trong các luận án tiến sĩ

10:05 25/05/2020

Công văn số 96/TB-VNH ngày 25/05/2020 của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển về việc Áp dụng phần mềm DoiT để kiểm tra trùng lặp nội dung trong các luận án tiến sĩ.

Chi tiết xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo