Facebook Chat Widget by CAIT

Bảo vệ thành công LATS chuyên ngành Việt Nam học cấp Đại học Quốc Gia của NCS. Quản Minh Phương

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Văn hoá tộc người trong quá trình phát triển du lịch ở Tây Bắc (Nghiên cứu trường hợp người Thái ở Mộc Châu, người Mông ở Sapa)".
10:01 11/01/2022

Ngày 10 tháng 01 năm 2022, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Quản Minh Phương đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: HD1: GS.TS. Phạm Hồng Tung, HD2: TS. Phan Văn Hùng.

Ý nghĩa khoa học của Luận án:

Tây Bắc là vùng đất có sự phong phú và đặc sắc về văn hóa tộc người. Tuy nhiên, đây là vùng nghèo nhất cả nước nên cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó  du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Việc lựa chọn nghiên cứu phát triển du lịch gắn với văn hóa tộc người ở Tây bắc, trường hợp người Mông ở Sa Pa và người Thái ở Mộc Châu là vấn đề vừa có tính cấp thiết vừa có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Những kết quả chính của luận án:

- Luận án đã hệ thống hóa được một số vấn đề có tính lý luận về văn hóa tộc người, mối quan hệ giữa văn hóa tộc người với phát triển các loại hình du lịch và sản phẩm du lịch; đúc rút cơ sở lý luận và vận dụng nghiên cứu trường hợp ở Tây Bắc.    

- Luận án đã đánh giá được mức độ biến đổi của các yếu tố văn hóa tộc người trong quá trình tham gia vào hoạt động du lịch tại các địa điểm nghiên cứu.

- Luận án đã nghiên cứu đối sánh các thành tố văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần từ truyền thống đến hiện đại; đánh giá được những tác động tích cực, tiêu cực của hoạt động du lịch ở vùng Tây Bắc nước ta.

- Luận án đã đưa ra được 4 nhóm giải pháp phát triển du lịch ở Tây Bắc gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tộc người.

- Luận án đã kết hợp tốt giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong đó nội dung ứng dụng thành tựu KHCN trong phát triển du lịch văn hóa và giữ gìn văn hóa truyền thống là ý tưởng mới mẻ và lấy văn hóa làm nền tảng phát triển du lịch trong tổng thể cái chung và cái riêng.

Một số hình ảnh:

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo