Facebook Chat Widget by CAIT

Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 của ĐHQGHN ban hành Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

10:03 07/03/2018

Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 của ĐHQGHN ban hành "Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội".

Chi tiết Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 xin mời xem tại đây.

Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 của ĐHQGHN.

Chi tiết Quy định xin mời xem tại đây.

Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của ĐHQGHN ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/5/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 xin mời xem tại đây.

Quyết định số 4280/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/11/2014 của ĐHQGHN ban hành Quyết định về việc sửa đổi một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/5/2011 được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của ĐHQGHN.

Chi tiết Quyết định số 4280/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/11/2014 xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo