Facebook Chat Widget by CAIT

Ban hành quy định xét cấp học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc

Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định xét cấp học bổng cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc.
10:12 02/12/2021

Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/11/2021 của Giám đốc ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định xét cấp học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc.

Chi tiết Quyết định xin mời xem tại đây.

Thông báo số 3807/TB-ĐHQGHNN ngày 26/11/2021 của Giám đốc ĐHQGHN về việc xét cấp học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc.

Chi tiết Thông báo xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo