Facebook Chat Widget by CAIT

Bảo vệ thành công LATS chuyên ngành Việt Nam học cấp Đại học Quốc Gia của NCS. Nguyễn Đình Nghĩa

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Vùng đất Lam Sơn - Tiếp cận từ các nguồn tư liệu văn học và văn hóa dân gian".
04:11 23/11/2021

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Nguyễn Đình Nghĩa đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: HD1: GS.TS. Trần Ngọc Vương, HD2: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

Ý nghĩa khoa học của Luận án:

Luận án thông qua nguồn tư liệu văn học và văn hóa dân gian, qua lăng kính của các nhà văn, nhà thơ và người dân để miêu tả không gian ước lệ, không gian tinh thần và quá trình thiêng hóa vùng đất Lam Sơn qua việc xây dựng các biểu tượng về những giá trị tốt đẹp của vùng đất này. Luận án góp phần nhận diện và làm phong phú thêm những thông tin về vùng đất địa linh nhân kiệt Lam Sơn với tư cách là một không gian lịch sử văn hóa.

Những kết quả chính của luận án:

- Luận án đã sưu tập và hệ thống được nguồn tư liệu văn học và văn hóa dân gian về vùng đất Lam Sơn.

- Qua nguồn tư liệu văn học và văn hóa dân gian, luận án đã làm rõ định danh "vùng đất Lam Sơn", làm rõ hệ biểu tượng về vùng đất Lam Sơn. Trong đó nổi bật là hệ biểu tượng về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và các nhân vật lịch sử tham gia cuộc khởi nghĩa.

- Luận án làm sáng rõ tính chất địa văn hóa, tính chất thiêng liêng của vùng đất thang mộc Lam Sơn được thể hiện trong các tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau, hư cấu và phi hư cấu. Luận án đã phân tích làm rõ tính chất "thiêng" của vùng đất Lam Sơn thông qua lăng kính của văn nhân và dân chúng trên những sáng tác văn học và văn hóa dân gian. 

- Trên cơ sở khảo sát công phu nguồn tư liệu văn học và văn hóa dân gian, luận án đã đưa ra những luận giải thực chứng, làm rõ đặc trưng của vùng đất Lam Sơn. Luận án có đóng góp nhất định trong việc tái hiện được diện mạo lịch sử, văn hóa về vùng đất đặc trưng của Việt Nam.

Một số hình ảnh: 

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo