Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2021

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2021 chuyên ngành Việt Nam học.
10:11 08/11/2021

STT

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Điểm xét hồ sơ  

Điểm Đề cương 

nghiên cứu       

Tổng điểm

Xếp loại

1

 Tăng Chánh Tín

26/06/1991

Đà Nẵng

52.75

38.25

91

Xuất sắc

Danh sách gồm có 01 thí sinh./.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo