Facebook Chat Widget by CAIT

Bảo vệ thành công LATS chuyên ngành Việt Nam học cấp Đại học Quốc Gia của NCS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Phát triển giá trị của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (Qua nghiên cứu trường hợp thanh niên tỉnh Nam Định)"
05:10 16/10/2021

Ngày 16 tháng 10 năm 2021, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Nguyễn Thị Thu Thủy đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: HD1: GS.TS. Phùng Hữu Phú, HD2: GS.TS. Phạm Hồng Tung.

Ý nghĩa khoa học của Luận án:

Luận án đã làm rõ thực trạng phát triển giá trị của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần lý giải những nhân tố cụ thể và trực tiếp dẫn đến việc phát triển giá trị của thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên tỉnh Nam Định nói riêng, đồng thời đề xuất một số giải pháp đồng bộ phù hợp để phát triển giá trị của thanh niên Việt Nam.

Luận án là một công trình khoa học có ý nghĩa thực tiễn, là tài liệu tham khảo đối với các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý liên quan đến thanh niên.

 

Những kết quả chính của luận án:

- Luận án đã tổng quan được tình hình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước về những vấn đề thanh niên và giá trị nhân cách thanh niên.

- Luận án đã phân tích và lập luận về cơ sở lý luận thực tiễn vai trò của nhà nước trong tái cơ cấu nên kinh tế ở Viêt Nam hiện nay, đồng thời đưa ra khái niệm mang ý nghĩa công cụ để xem xét đánh giá vai trò giá trị của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Luận án làm rõ cách thức vận dụng các lý thuyết giá trị và phát triển giá trị của thanh niên từ cách tiếp cận liên ngành của khu vực học – Việt Nam học. Qua đó, luận án đã phân tích và đánh giá khoa học về thực trạng phát triển giá trị của thanh niên Viêt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Luận án đã phân tích dự báo đặc điểm tình hình thanh niên, đề xuất phương hướng và nhóm giải pháp đồng bộ nhằm phát triển giá trị của thanh niên Việt Nam qua nghiên cứu trường hợp thanh niên tỉnh Nam Định.

Một số hình ảnh:

Không có mô tả.Không có mô tả.

Không có mô tả.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo