Facebook Chat Widget by CAIT

Bảo vệ thành công LATS chuyên ngành Việt Nam học cấp Đại học Quốc Gia của NCS. Vũ Hương Lan

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Lao động trẻ em trong du lịch ở Sa Pa"
05:10 08/10/2021

Ngày 08 tháng 10 năm 2021, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Vũ Hương Lan đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: HD1: PGS.TS. Trần Đức Thanh, HD2: TS. Vũ Kim Chi.

Ý nghĩa khoa học của Luận án:

Luận án là công trình nghiên cứu khoa học toàn diện, hệ thống trên cơ sở tiếp cận liên ngành và Khu vực học đã được vận dụng vào nghiên cứu vấn đề lao động trẻ em trong du lịch tại không gian văn hóa Sa Pa. Luận án đã bổ sung các vấn đề lý luận về lao động trẻ em và lao động trẻ em trong du lịch. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả luận án đã đem lại những cứ liệu thực tiễn về không gian văn hóa Sa Pa, hoạt động du lịch ở Sa Pa, khái quát bức tranh tổng thể, toàn diện về thực trạng lao động trẻ em trong du lịch ở Sa Pa trong những năm qua. Luận án đưa ra các định hướng để giải quyết vấn đề lao động trẻ em trong du lịch, đồng thời phát huy được nguồn lực của trẻ em để phát triển kinh tế xã hội Sa Pa.

Những kết quả chính của Luận án:

- Luận án đã đúc rút cơ sở lý luận về lao động trẻ em và lao động trẻ em trong du lịch. Đặc biệt, NCS. Vũ Hương Lan đã đưa ra được khái niệm lao động trẻ em trong du lịch và tiêu chí xác định lao động trẻ em trong du lịch.

- Luận án đã đánh giá thực trạng lao động trẻ em trong du lịch ở Sa Pa.

- Luận án đã chỉ ra được các nguyên nhân và tác động của vấn đề lao động trẻ em trong du lịch ở khu vực nghiên cứu.

- Luận án đã đề xuất được một số khuyến nghị giải quyết vấn đề lao động trẻ em trong du lịch ở Sa Pa dựa trên cách tiếp cận Khu vực học.

Một số hình ảnh:

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo