Facebook Chat Widget by CAIT

Ban hành Hướng dẫn đánh giá luận án tiến sĩ tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

10:07 07/07/2019

Hướng dẫn số 178/HD-VNH ngày 24/6/2019 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển về Hướng dẫn Quy trình tổ chức seminar đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết Hướng dẫn số 178/HD-VNH xin mời xem tại đây.

Hướng dẫn số 188/VNH ngày 28/6/2019 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển về Hướng dẫn Quy trình mời Phản biện độc lập Luận án tiến sĩ.

Chi tiết Hướng dẫn số 188/VNH xin mời xem tại đây.

Hướng dẫn số 190/HD-VNH ngày 04/7/2019 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển về Hướng dẫn Đánh giá luận án trước Hội đồng đánh giá luận án  tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết Hướng dẫn số 190/VNH xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo