Facebook Chat Widget by CAIT

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

09:06 10/06/2019

Quyết định số 4200/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2018 của ĐHQGHN về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Chi tiết quyết định xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo