Facebook Chat Widget by CAIT

Các quyết định sửa đổi bổ sung Quy chế 4555 về Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

09:08 14/08/2020

Quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/6/2019 của ĐHQGHN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết Quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN xin mời xem tại đây.

Quyết định số 2311/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/8/2020 của ĐHQGHN về việc bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/6/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết Quyết định số 2311/QĐ-ĐHQGHN xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo