Facebook Chat Widget by CAIT

Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của ĐHQGHN Ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

08:04 08/04/2019

Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết Quyết định xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo