Facebook Chat Widget by CAIT

Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ

09:03 07/03/2019

Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ.

Chi tiết thông tư xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo