Facebook Chat Widget by CAIT

Bảo vệ thành công LATS chuyên ngành Việt Nam học cấp Đại học Quốc Gia của NCS. Nguyễn Nhiên Hương

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Nguồn lực cho phát triển du lịch ở tỉnh Thanh Hóa"
11:12 31/12/2020

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Nguyễn Nhiên Hương đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trương Quang Hải.

Ý nghĩa khoa học của Luận án:

Luận án là một công trình khoa học nghiêm túc về nguồn lực cho phát triển du lịch ở tỉnh Thanh Hóa dựa trên tiếp cận liên ngành và khu vực học. Kết quả phân tích trong luận án chính là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị để phục vụ công tác quy hoạch, quản lý phát triển du lịch của tỉnh Thanh Hóa cũng như trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Những kết quả chính của luận án:

- Luận án đã tổng quan các vấn đề lý luận về nguồn lực cho phát triển du lịch, phát triển du lịch bền vững, các lý thuyết liên quan.

- Luận án đã đánh giá được thực trạng bối cảnh nguồn lực phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa nói chung, của 3 điểm nghiên cứu (thành phố biển Sầm Sơn, Di sản văn hóa thành nhà Hồ, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông) nói riêng, trên cơ sở đó đưa ra những căn cứ, đề xuất giải pháp giúp cho các bên liên quan (nhà quản lý, quy hoạch, doanh nghiệp…) trong phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Một số hình ảnh:

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo