Facebook Chat Widget by CAIT

Tóm tắt luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Thủy

04:12 14/12/2020

Tên đề tài: "Phát triển giá trị của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (Qua nghiên cứu trường hợp thanh niên tỉnh Nam Định)"

Kính mời quý thầy cô và các bạn tải về tại đây.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo