Facebook Chat Widget by CAIT

Tóm tắt luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Vân

03:12 01/12/2020

Tên đề tài: "Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tộc người khu vực hồ Hòa Bình"

Kính mời quý thầy cô và các bạn tải về tại đây.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo