Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo tổ chức Xêmina luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Đặng Ngọc Hà

04:11 19/11/2020

Phòng Nghiên cứu Khu vực học, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Xêmina luận án tiến sĩ cấp phòng chuyên môn cho nghiên cứu sinh Đặng Ngọc Hà.

Đề tài luận án: Không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài

Chuyên ngành: Việt Nam học, mã số: 62 22 01 13

 - Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020

 - Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý thầy, cô, các bạn nghiên cứu sinh quan tâm tới dự!

Trân trọng