Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2020

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2020 ngành Việt Nam học.
09:10 22/10/2020

STT

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Điểm xét hồ sơ  

Điểm Đề cương    nghiên cứu       

Tổng điểm

Xếp loại

1

 Bùi Thu Thủy

 20/06/1979

Quảng Ninh

52

37

89  

Xuất sắc 

Danh sách gồm có 01 thí sinh./.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo