Facebook Chat Widget by CAIT

Xét tuyển Nghiên cứu sinh chuyên ngành Việt Nam học đợt 2 năm 2020

Chiều ngày 18/10/2020, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), Tiểu ban chuyên môn chuyên ngành Việt Nam học (thành lập theo Quyết định số 238/QĐ-VNH ngày 07/10/2020 của Viện trưởng Viện VNH&KHPT) đã họp để xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2020.
09:10 19/10/2020

Trong buổi làm việc, đại diện phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo đọc Quyết định thành lập tiểu ban chuyên môn; thư ký tiểu ban công bố hồ sơ dự tuyển của thí sinh đảm bảo theo quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành; trưởng tiểu ban chuyên môn chủ trì cuộc họp. Sau khi thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu, các thành viên trong tiểu ban nhận xét và đặt câu hỏi cho thí sinh về hướng nghiên cứu dự kiến và các nội dung khác liên quan đến chuyên môn, trình độ ngoại ngữ. Buổi xét tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Việt Nam học đợt 2 năm 2020 đã diễn ra theo đúng quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo